Skip to main content
แนวทางการควบคุมโรคโดยหลักการ Bubble and sealed

แนวทางการควบคุมโรคโดยหลักการ Bubble and sealed

เสนอโดย ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔