Skip to main content
งานตรวจคนเข้าเมือง กับ แรงงานข้ามชาติ

เครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ เป็นเครืองข่ายองค์กรภาคประชาสังคมที่เป็นการรวมกลุ่มขององค์กรภาคประชาสังคมทั้งองค์กรระหว่างประเทศ  องค์กรภายในประเทศองค์กรชุมชน ซึ่งมีภาคีเครือข่ายอยู่ทั่วไปประเทศไทย โดยภาคีสมาชิกได้รวมกลุ่มกันในนามเครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติเพื่อวัตถุประสงค์ในการผลักดันเชิงนโยบายเพื่อคุ้มครองสิทธิแรงงานข้ามชาติได้ประเด็นสำคัญได้แก่  สิทธิแรงงาน  สิทธิด้านการศึกษา  สิทธิด้านสุขภาพ และสามารถเข้าถึงการคุ้มครองสิทธิ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเคารพ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และไม่เลือกปฏิบัติ

เพื่อดำเนินกิจกรรมตามเจตน์จำนงค์ในการคุ้มครองสิทธิแรงงานข้างต้น  เครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติเปิดพื้นที่ให้สมาชิกได้ติดตามข้อมูล ข่าวสารด้านสิทธิแรงงานไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงาน สถานการณ์การบังคับใช้กฎหมาย นโยบาย  และติดตามกฎหมาย นโยบายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานข้ามชาติเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งสมาชิกได้ใช้พื้นที่ดังกล่าวในการระดมความเห็นเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเชิงนโยบายร่วมกัน

ปัญหาหนึ่งที่ถูกกล่าวถึงในสถานการณ์แรงงานข้ามชาติที่สำคัญประการหนึ่งคือ แรงงานข้ามชาติกับงานตรวจคนเข้าเมืองของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง  ซึ่งเกี่ยวข้องกับการขออนุญาต การแจ้ง เพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย การทำงาน รวมถึงการเดินทางเข้าออกประเทศปลายทางไปประเทศต้นด้วย  จากปัญหาดังกล่าวด้วยการสนับสนุนขององค์กรผู้โยกย้ายถิ่นฐานสากล หรือ IOM จึงเป็นที่มาในการศึกษารายงานฉบับนี้เพื่อ

1.           รวบรวบกฎหมาย นโยบายตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองที่เกี่ยวข้อง

2.           ทราบสถานการณ์แรงงานข้ามชาติกับงานตรวจคนเข้าเมือง

3.           นำไปสู่การเสนอความเห็นพัฒนาการบริการของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่เป็นมิตรกับผู้รับบริการที่เป็นประชากรข้ามชาติมากยิ่งขึ้น

4.           เป็นแนวทางเพื่อผลักดันการแก้ไขพระราชบัญญัติว่าด้วยคนเข้าเมืองโดยเฉพาะเรื่องหน้าที่ของคนข้ามชาติ

5.           เป็นแนวทางการยกระดับการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องกักตามประมวลกฎหมายวิธิพิจารณาความอาญา กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อรับรองและคุ้มครองให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมโดยภาคภายใต้กฎหมาย