Skip to main content

สรุปกฎหมาย นโยบายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานข้ามชาติทุกไตรมาส รอบนี้เป็นเอกสารประจำเดือนเมษายน ถึง มิถุนายน 2564 ค่ะ

ช่วงวิกฤตโควิดมีมาตรการทางกฎหมาย นโยายที่รัฐออกมาในการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติจำนวนมาก  การจัดทำสรุปกฎหมายนโยบายทุกไตรมาสนี้ MWG คาดหวังว่าทุกท่านจะได้ทบทวนกฎหมาย นโยบายที่สำคัญเพื่อประโยชน์ในการทำงานและสามารถอ้างอิงแหล่งที่มาได้