กฎหมาย

ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตทํางานและการอนุญาตให้ทํางาน ตามพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตทํางานและการอนุญาตให้ทํางาน ตามพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐

ผลการพิจารณาจัดสรรเงินของกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรเงินของกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

อนุญาตให้คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ทำงานและอยู่อาศัยเป็นกรณีพิเศษ เดินทางกลับบ้านช่วงงันหยุดสงกรานต์

สาระสำคัญ

คนต่างด้าวที่จะได้รับอนุญาตให้เดินทางออกนอกราชอาณาจักรกลับประเทศต้นทาง เพื่อไปร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามประกาศนี้ ได้แก่

ยกเลิกการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตเพื่อทำงานในราชอาณาจักรตาม MOU ด้านการจ้างแรงงานเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก สำหรับแรงงานข้ามชาติ 3 สัญชาติ

สาระสำคัญ

ยกเลิกการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมคําขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่อยู่ในราชอาณาจักร เป็นกรณีพิเศษ สามารถเดินทางออกนอกราชอาณาจักรกลับประเทศต้นทาง เพื่อไปร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน (ไฟล์แนบ)