กฎหมาย

ผลการพิจารณาจัดสรรเงินของกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรเงินของกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

อนุญาตให้คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ทำงานและอยู่อาศัยเป็นกรณีพิเศษ เดินทางกลับบ้านช่วงงันหยุดสงกรานต์

สาระสำคัญ

คนต่างด้าวที่จะได้รับอนุญาตให้เดินทางออกนอกราชอาณาจักรกลับประเทศต้นทาง เพื่อไปร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามประกาศนี้ ได้แก่

ยกเลิกการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตเพื่อทำงานในราชอาณาจักรตาม MOU ด้านการจ้างแรงงานเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก สำหรับแรงงานข้ามชาติ 3 สัญชาติ

สาระสำคัญ

ยกเลิกการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมคําขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่อยู่ในราชอาณาจักร เป็นกรณีพิเศษ สามารถเดินทางออกนอกราชอาณาจักรกลับประเทศต้นทาง เพื่อไปร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน (ไฟล์แนบ)

อนุญาตให้คนต่างด้าวที่เป็นเหยื่อและพยานในคดีค้ามนุษย์ ทำงานและอยู่อาศัยเป็นกรณีพิเศษ

สาระสำคัญ

ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการทํางานของคนต่างด้าว ต่อไปนี้

(๑) คนต่างด้าวซึ่งเป็นผู้เสียหายจากการกระทําความผิดฐานค้ามนุษย์

(๒) คนต่างด้าวซึ่งเป็นพยานที่สืบพยานก่อนการฟ้องคดีหรือระหว่างการดําเนินคดีกับ ผู้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑

(๓) ผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของคนต่างด้าวตาม (๑) หรือ (๒) ที่มีอายุไม่น้อยกว่าสิบห้าปี แต่ไม่เกินสิบแปดปี

อนุญาตให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ทำงานและอยู่อาศัยเป็นกรณีพิเศษ สำหรับแรงงานที่อยู่ระหว่างการตรวจสัญชาติ

อนุญาตให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ทำงานและอยู่อาศัยเป็นกรณีพิเศษ สำหรับแรงงานที่อยู่ระหว่างการตรวจสัญชาติ

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่อยู่ระหว่างการตรวจสัญชาติ (ฉบับที่ ๒)

หลักเกณฑ์การขอรับการจัดสรรและการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการทำงานของคนต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับการจัดสรรและการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการทำงานของคนต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

หลักเกณฑ์การขอรับการจัดสรรและการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการทำงานของคนต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับการจัดสรรและการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการทำงานของคนต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙