ความเห็นต่อการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคประมง โดยใช้อำนาจตามมาตรา 83 แห่งพระราชกำหนดการประมง

ความเห็นต่อการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคประมง

ความเห็นต่อการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคประมง โดยใช้อำนาจตามมาตรา 83 แห่งพระราชกำหนดการประมง