Skip to main content

Migrant Working Group (MWG)

MWG's Logo

เครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ

ความเป็นมา:

MWG เกิดจากการที่องค์กรสมาชิกเห็นตรงกันถึงความไม่เป็นธรรมของการจดทะเบียนแรงงานข้ามชาติในระบบประกันตนเมื่อปี 2549 ทำให้องค์กรตระหนักถึงพลังของการดำเนินงานร่วมกันเป็นเครือข่ายจึงเห็นชอบให้มีการประชุมร่วมกันเดือนละครั้ง ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2549 มาจนถึงปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา กำหนดประเด็นเชิงนโยบาย และกิจกรรมดำเนินงาน เพื่อขับเคลื่อนร่วมกันกับทางภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม ในประเด็นหลัก 3 ประเด็น ได้แก่ สุขภาพ การศึกษา และสิทธิแรงงาน

เป้าหมาย :

 • เพื่อให้ประชากรข้ามชาติได้รับ/เข้าถึงการคุ้มครองสิทธิ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเคารพ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และไม่เลือกปฏิบัติ

วิสัยทัศน์:

 • องค์กรภาคประชาสังคมและรัฐ ผลักดันส่งเสริมและคุ้มครองให้ประชากรข้ามชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย สิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
 • เป็นเครือข่ายภาคประชาสังคมที่ส่งเสริมและคุ้มครองให้สิทธิขั้นพื้นฐานประชากรข้ามชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยอย่างเท่าเทียม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
 • เครือข่าย MWG เป็นเครือข่ายของภาคประชาสังคมที่มีความเชี่ยวชาญด้านประชากรข้ามชาติ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานข้ามชาติ ส่งเสริมและค้มครองสิทธิแรงงานข้ามชาติผ่านการผลักดันในเชิงกฎหมายและนโยบายของรัฐ

พันธกิจ:

 • ผลักดันให้เกิดการส่งเสริม คุ้มครองสิทธิ และพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานข้ามชาติเพื่อให้เกิดนโยบายและกฎหมาย
 • สร้างความเข้มแข็งให้เครือข่าย
 • พัฒนาความรว่ มมือของภาคประชาสังคมกบั ทุกภาคสว่ นทีเ่ กี่ยวขอ้ งกับประเดน็ ประชากรข้ามชาติ
 • ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของพหุวัฒนธรรมในบริบทของประชาคมอาเซียน
 • สร้างองค์ความรู้ในเรื่องประชากรข้ามชาติให้กับสังคมไทย

ยุทธศาสตร์:

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาฐานข้อมูล กลไกการสื่อสาร พัฒนาศักยภาพและความรู้ขององค์กรสมาชิก
 2. ยุทธศาสตร์พัฒนากลไกในการนำเสนอและผลักดันเชิงนโยบายและกฎหมายที่เอื้อต่อการให้เกิดการส่งเสริมคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรข้ามชาติ
 3. ยุทธศาสตร์พัฒนาแนวทางการสื่อสารสาธารณะเพื่อให้เกิดความตระหนักและความเข้าใจประเด็นประชากรข้ามชาติ
 4. ยุทธศาสตร์ระดมทุนเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการทำงานของเครือข่ายและองค์กรสมาชิก
 5. ยุทธศาสตร์พัฒนาการทำงานร่วมกับเครือข่ายองค์กรภาคีอื่นๆ ในประเด็นประชากรข้ามชาติ

องค์กรภาคีหลัก:

 • Solidarity Center (SC)
 • Environmental Justice Foundation (EJF)
 • Foundation of AIDS Rights (FAR)
 • Human Right Development Foundation (HRDF)
 • International Organization for Migration (IOM)
 • Word Vision Foundation of Thailand (WVFT)
 • Baan Dek Foundation
 • Foundation for Rural Youth (FRY)
 • Migrant Worker Rights Network (MWRN)
 • Foundation for Education and Development (FED)
 • National Catholic Commission Migration (NCCM)
 • Asylum Access Thailand (AAT)
 • Diocesan Social Action of Suratthani Catholic Foundation (DISAC)
 • Myanmar Rivers in Thailand (MRT)
 • Friend of Women (FoW)
 • Fortify Rights
 • International Rescue Committee (IRC)
 • Jesuit Refugee Service (JRS)
 • MAP Foundation
 • Foundation for Women
 • Save the Children Thailand

พื้นที่การทำงานของภาคีเครือข่ายครอบคลุม:

กรุงเทพมหานคร สุราษฎร์ธานี พังงา ระยอง ระนอง ภูเก็ต ตาก กาญจนบุรี เชียงใหม่ สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ชุมพร หนองคาย ชลบุรี และตราด

องค์กรความร่วมมือ:

หน่วยงานภาครัฐ สถาบันวิชาการ องค์การระหว่างประเทศ สถานฑูต เครือข่ายองค์กร พัฒนาเอกชน/องค์กรชุมชน เครือข่ายแรงงานไทย ผู้เชี่ยวชาญด้านประเด็นประชากรข้ามชาติ สภาและสมาคมวิชาชีพ องค์กรอิสระตามกฎหมาย และสื่อมวลชน

กลุ่มเป้าหมายของ MWG:

 • กลุ่มเป้าหมายหลัก: แรงงานระดับล่างสัญชาติพม่า ลาว กัมพูชา ในประเทศไทย และผู้ติดตาม
 • กลุ่มเป้าหมายรอง: กลุ่มที่มีปัญหาสถานะและผู้ไร้สัญชาติ