Skip to main content

สาระสำคัญ

ข้อ 1 คนต่างด้าวที่จะได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษตามประกาศนี้ หมายถึงคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่ได้จัดทําทะเบียนประวัติ หรือบัตรประจําตัวตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร และได้รับอนุญาตให้ทํางานตามกฎหมาย ว่าด้วยการทํางานของคนต่างด้าว ใน ๒๒ จังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเล ได้แก่ จังหวัดกระบี่ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชุมพร ตราด ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ ปัตตานี พังงา เพชรบุรี ภูเก็ต ระนอง ระยอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สุราษฎร์ธานี สงขลา และสตูล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจําพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร เป็นกรณีพิเศษ (เฉพาะกิจการประมงทะเล) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ฉบับลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ยังไม่ผ่านการตรวจสัญชาติ และมีอายุไม่เกินห้าสิบห้าปี นับถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ข้อ ๒ คนต่างด้าวตามข้อ ๑ ที่ประสงค์จะได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร เป็นกรณีพิเศษตามประกาศนี้ ให้นายจ้างยื่นบัญชีรายชื่อคนต่างด้าว ณ สํานักงานจัดหางานจังหวัด ๒๒ จังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเล และนําคนต่างด้าวไปรายงานตัวเพื่อขอรับบัตรประจําตัวใหม่ ตรวจสุขภาพ และขออนุญาตทํางาน ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ สถานที่ตั้งของแต่ละหน่วยงาน ในจังหวัดชายทะเลหรือในกรณีจังหวัดใดเห็นสมควรดําเนินการ โดยศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีหน้าที่บริหารจัดการ และประกาศจัดตั้ง หรือยุบเลิกศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ กรณีคนต่างด้าวที่อยู่ระหว่างปฏิบัติงานในทะเล ให้นายจ้างยื่นบัญชีรายชื่อคนต่างด้าว ณ สํานักงาน จัดหางานจังหวัด ๒๒ จังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเล หรือศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ ภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง และเมื่อคนต่างด้าวเดินทางเข้าฝั่งให้ไปดําเนินการตามวรรคหนึ่งภายใน สามสิบวัน ทั้งนี้ ไม่เกินวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (ไฟล์แนบ)

  • ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ เฉพาะกิจการประมงทะเล ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
  • ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ เฉพาะกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙