Skip to main content

สาระสำคัญ

ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการทํางานของคนต่างด้าว ต่อไปนี้

(๑) คนต่างด้าวซึ่งเป็นผู้เสียหายจากการกระทําความผิดฐานค้ามนุษย์

(๒) คนต่างด้าวซึ่งเป็นพยานที่สืบพยานก่อนการฟ้องคดีหรือระหว่างการดําเนินคดีกับ ผู้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑

(๓) ผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของคนต่างด้าวตาม (๑) หรือ (๒) ที่มีอายุไม่น้อยกว่าสิบห้าปี แต่ไม่เกินสิบแปดปี

(๔) คนต่างด้าวตาม (๓) ซึ่งต่อมามีอายุเกินสิบแปดปี และได้ดําเนินการขอรับใบอนุญาต ทํางานและปรับปรุงแก้ไขทะเบียนประวัติให้เป็นปัจจุบันภายในสามสิบวันก่อนมีอายุครบสิบแปดปีบริบูรณ์

รายละเอียดเพิ่มเติม (ไฟล์แนบ)

  • ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวซึ่งเป็นพยานที่สืบพยานก่อนการฟ้องคดีหรือระหว่างการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ ๒)
  • กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการทำงานของคนต่างด้าว ซึ่งเป็นผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์หรือพยานในความผิด ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๖๐