Skip to main content

สาระสำคัญ

คนต่างด้าวที่จะได้รับอนุญาตให้เดินทางออกนอกราชอาณาจักรกลับประเทศต้นทาง เพื่อไปร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามประกาศนี้ ได้แก่

(๑) คนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ซึ่งนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี อนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร ตามมาตรา ๑๗ โดยได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อรอการส่งกลับ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจําพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร เป็นกรณีพิเศษ และได้จัดทําทะเบียนประวัติหรือบัตรประจําตัวตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร ซึ่งอยู่ระหว่างได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักร ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตร ของคนต่างด้าวดังกล่าวที่อายุไม่เกินสิบแปดปี

(๒) คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ซึ่งเข้ามาเพื่อทํางานในราชอาณาจักร ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับ รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ แห่งสหภาพเมียนมา ที่ถือหนังสือเดินทาง เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง หรือหนังสือรับรองสถานะบุคคล ซึ่งได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว รหัส L-A และระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ยังเหลืออย

(๓) คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ซึ่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทยโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร ตามมาตรา ๑๗ ที่ผ่านการตรวจสัญชาติและมีหนังสือเดินทาง เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง หรือหนังสือรับรองสถานะบุคคล ตามที่กระทรวงการต่างประเทศให้การรับรอง ซึ่งได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว รหัส L-A รวมถึงผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของคนต่างด้าวดังกล่าวที่อายุไม่เกินสิบแปดปี ได้รับการตรวจลงตราประเภทผู้ติดตาม และระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรยังเหลืออยู่ ข้อ ๒ การอนุญาตให้คนต่างด้าวตามข้อ ๑ (๑) ที่ประสงค์จะเดินทางออกนอกราชอาณาจักร กลับประเทศต้นทางเพื่อไปร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้นายจ้างหรือคนต่างด้าว ที่มีนายจ้างคนเดียวกันรวบรวมรายชื่อ พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยของคนต่างด้าวดังกล่าว ไปยื่นขอหนังสือรับรองจากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน หรือหน่วยงานในสังกัด สําหรับใช้เป็น เอกสารหลักฐานแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองเพื่อประทับตราในการเดินทาง ออกนอกราชอาณาจักรหรือเข้ามาในราชอาณาจักร โดยไม่ถือว่าเป็นการออกนอกเขตพื้นที่จังหวัด ที่ได้จัดทําทะเบียนประวัติ หรือจังหวัดที่ได้รับอนุญาตให้ทํางาน ข้อ ๓ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ประทับตราอนุญาตให้คนต่างด้าว ในการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร และประทับตราการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ในหนังสือรับรอง ที่กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน หรือหน่วยงานในสังกัดออกให้ ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ หากต้องมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใดในการดําเนินการ ให้คนต่างด้าวได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม ในช่วงเวลาดังกล่าวทั้งหมด คนต่างด้าวตามข้อ ๑ (๑) หากเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองใด ให้เดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักร ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองนั้น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน (ไฟล์แนบ)

  • ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ สามารถเดินทางออกนอกราชอาณาจักรกลับประเทศต้นทาง เพื่อไปร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐