Skip to main content

กําหนดเวลาการหักเงินค่าจ้างเพื่อนําส่งเข้า กองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร