Skip to main content
Event Date

เครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ ร่วมด้วยมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชน และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดเวทีหารือแนวทางแก้ไขปัญหาการจ้างงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

วันจันทร์ 10 มิถุนายน 2562

สถานที่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่