Skip to main content

วันที่ 2 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. ที่ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง และโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่าทางกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคมได้ขออนุมัติคณะรัฐมนตรีในการเชื่อมโยงข้อมูลภาพถ่ายใบหน้าบุคคลจากข้อมูลทะเบียนกลาง ของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อจะใช้ในการตรวจสอบและอนุญาตคนประจำเรือ หรือแรงงานประมงทะเล เพื่อลงไปทำงานในเรือประมง ตามระเบียบกฎหมายของ พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย

เช่นเดียวกับกระทรวงพาณิชย์ ได้ขออนุมัติคณะรัฐมนตรีในการเชื่อมโยงข้อมูลภาพถ่ายใบหน้า บุคคลจากข้อมูลทะเบียนกลาง ของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เหมือนกัน เพื่อนำไปใช้ในกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในเรื่องของการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อไปใช้ในการตรวจสอบ การยืนยันตัวตนของบุคคลในการพิจารณาคำขอจดทะเบียนนิติบุคคลจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงเพื่อลดปัญหาการผิดพลาดของข้อมูล และเพื่อช่วยทำให้การทำงานในกระบวนการต่าง ๆ มีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ที่มา https://www.prachachat.net/general/news-272932