Skip to main content
วิธีป้องกัน ไวรัสโคโรนา (COVID-19) เบื้องต้นด้วยตนเอง

วิธีป้องกัน ไวรัสโคโรนา (COVID-19) เบื้องต้นด้วยตนเอง

วิธีป้องกัน ไวรัสโคโรนา (COVID-19) เบื้องต้นด้วยตนเอง

Corona ဗိုင်းရပ်စ် (COVID-19) ကိုသင်ကိုယ်တိုင်မည်သို့ကာကွယ်ရမည်နည်း

Corona ဗိုင်းရပ်စ် (COVID-19) ကိုသင်ကိုယ်တိုင်မည်သို့ကာကွယ်ရမည်နည်း

វិធីការពារមេរោគកូរ៉ូណា (COVID-១៩) ដោយខ្លួនឯង

វិធីការពារមេរោគកូរ៉ូណា (COVID-១៩) ដោយខ្លួនឯង

ที่มา กรมการจัดหางาน