Skip to main content
ปัจจุบันการค้ามนุษย์หรือบังคับใช้แรงงานไม่ถึงขนาดการทำร้ายร่างกาย ล่ามโซ่ แต่จะมีลักษณะจำกัดอิสรภาพ เช่น การยึดเอกสาร การไม่จ่ายค่าจ้าง