แถลงการณ์ เครือข่ายคัดค้านร่างกฎหมายควบคุมภาคประชาชน “ประชาชนต้องมสีทธิ เสรีภาพในการรวมกลุ่มทางสังคม เพื่อร่วมกำหนดอนาคตของตนเองในการพัฒนาประเทศ"