Skip to main content

จากการสำรวจรายงานฉบับนี้พบว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการขอให้คนอื่นช่วยในการขึ้นทะเบียนพบว่า 36% ของแรงงานข้ามชาติต้องพึ่งพานายหน้า และ 7% ต้องพึ่งพาบริษัทจัดหางาน