Skip to main content
ปัญหาที่ภาคประชาสังคมเห็นว่ามีความสำคัญเร่งด่วนและควรได้รับการหารือเพื่อการคุ้มครองสิทธิของแรงงานประมงให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในอนุสัญญา C188