สถานการณ์แรงงานข้ามชาติและการข้ามพรมแดนในช่วงการระบาดของโควิด-19 พฤศจิิกายน 2564 ผู้เขียน ศิรดา เขมานิฏฐาไท สนับสนุนโดย Humanity United