เรื่อง ขยายระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและการทำงานของแรงงานในกิจการประมงทะเล และกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 24 มกราคม 2560

เรื่อง ขยายระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและการทำงานของแรงงานในกิจการประมงทะเล  และกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาการอยู่ในราชอาณาจักรและอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล ซึ่งใบอนุญาตทำงานจะหมดอายุในวันที่ 31 มกราคม 2560 และกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ (รวมถึงผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของแรงงานต่างด้าวที่อายุไม่เกิน  18 ปี) ซึ่งใบอนุญาตทำงานจะหมดอายุในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560  ออกไปอีกจนถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เท่ากันทุกคน  เพื่อเข้ารับการตรวจสัญชาติให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตสำหรับแรงงานที่ผ่านการตรวนสัญชาติ  และได้รับหนังสือเดินทาง เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางหรือเอกสารรับรองบุคคล  จะได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและอนุญาตทำงานถึง  วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 และสามารถต่ออายุได้อีกครั้งเดียวไม่เกิน 2 ปี  โดยมีแนวทางดำเนินการตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.)  เสนอ

สาระสำคัญของเรื่อง

รง. รายงานว่า

1.เนื่องจากทางการเมียนมาได้แจ้งเปลี่ยนกำหนดการตรวจสัญชาติแรงงานของตนจากเดิมที่เคยแจ้งไว้จะเข้ามาตรวจสัญชาติแรงงานของตนภายในเดือนตุลาคม 2559 เป็นเดือนมกราคม 2560 (คลาดเคลื่อนจากเดิมประมาณ 3 เดือน) และทางการกัมพูชาเริ่มแจกหนังสือเดินทาง  หรือเอกสารเดินทางคนงานกัมพูชาในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน 2559 แต่มีแรงงานสนใจไปรับเอกสารเดินทางคนงานกัมพูชาจำนวนน้อย ซึ่งไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานของทางการกัมพูชา  โดย รง. ได้มีหนังสือแจ้งผ่านไปยังสถานทูตกัมพูชาประจำประเทศไทย เพื่อรับทราบและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาแล้ว สำหรับทางการลาวยังไม่แจ้งการเข้ามาตรวจสัญชาติแต่อย่างใด   ด้วยสาเหตุดังกล่าวแรงงานในกิจการประมงทะเล  และแรงงานในกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ  ที่ใบอนุญาตทำงานจะหมดอายุในวันที่ 31 มกราคม 2560 และวันที่ 22 กุมภาพันธ์  2560 ตามลำดับ  ซึ่งมีจำนวนรวมกันกว่าแสนคน  จึงไม่สามารถเข้ารับการตรวจสัญชาติได้ทันภายในกำหนด  ทั้งนี้  สมาคมประมง และสมาคมที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปสัตว์น้ำได้ขอให้ขยายระยะเวลาการทำงานของแรงงานประมงทะเล  และแปรรูปสัตว์น้ำออกไปอีก  เนื่องจากแรงงานคนเดิมมีทักษะในการทำงานแล้ว การรับแรงงานใหม่เข้าทำงานต้องเสียเวลาในการเรียนรู้การทำงานและการปรับตัว

2. คณะกรรมการนโยบายจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (กนร.) ได้ประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี ผพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธาน จึงมีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการอยู่ในราชอาณาจักรและอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล  และกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ โดยให้ดำเนินการ ณ สถานที่ตั้งของแต่ละหน่วยงานหรือดำเนินการในลักษณะศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ  (One Stop Service)  โดย 22 จังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเล  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บริหารจัดการตามความเหมาะสม  สำหรับกรุงเทพมหานคร (กทม.)  ให้ผู้ว่าราชการ กทม. บริหารจัดการ สำหรับแรงงานที่ผ่านการตรวจสัญชาติให้ขอรับการตรวจลงตรา  (Visa)  ประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant L-A)  และประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.)  หรือ ตม. ในจังหวัดที่แรงงานต่างด้าวจะทำงาน หรือสถานที่ที่ รง.  กำหนด  ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตาม (Visa)  500 บาท และให้ยื่นคำขออนุญาตทำงานภายใน 15 วัน  นับแต่วันที่ได้รับ Visa โดยมีเงื่อนไขการดำเนินการ ดังนี้

1)  ไม่อนุญาตให้แรงงานที่อายุเกิน 55 ปี  ทำงาน

2)   ผู้ติดตามเมื่ออายุเกิน 15 ปี  ให้ขออนุญาตทำงานในกิจการต่าง ๆ  ได้ตามที่กฎหมายกำหนด โดยอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและอนุญาตให้ทำงานเท่ากับบิดา – มารดา

3) ผู้ติดตามเมื่ออายุเกิน 18 ปี  ให้ขออนุญาตทำงานในกิจการต่าง ๆ ได้  โดยอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและอนุญาตให้ทำงานเป็นเวลา 1 ปี   ทั้งนี้ ไม่เกินกว่าบิดา – มารดา

4) อนุญาตให้เปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทหรือลักษณะงานนายจ้าง ท้องที่ทำงาน หรือสถานที่ทำงาน    เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการจดทะเบียนแล้ว (หลังวันที่ 31 มีนาคม 2560) โดยให้เป็นไปตามที่ รง. กำหนด

5)  ให้กรมการปกครองปรับปรุงฐานข้อมูลของแรงงานตามที่ได้รับแจ้งจากกรมการจัดหางานให้เป็นปัจจุบัน ทั้งนี้  เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 – 31 มีนาคม 2560

ที่มา http://www.thaigov.go.th