มติคณะรัฐมนตรี

มติคณะรัฐมนตรี 21 เมษายน 2563 เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ ...)

วันนี้ (21 เมษายน 2563)  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล    พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีผ่านระบบ  Video Conference ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้
9. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่...)

มติ ครม. ขยายความครอบคลุมผู้ประกันตนรับสิทธิว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย สามารถรับเงินกรณีว่างงาน 62% ของค่าจ้างรายวัน ไม่เกิน 90 วัน

มติคณะรัฐมนตรีที่ได้ผ่านความเห็นชอบในวันนี้ (15 เม.ย. 63) ว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้ขยายความครอบคลุมผู้ประกันตนมาตรา 33 ว่างงานจากเหตุสุดวิสัย เพื่อให้ผู้ประกันตน ที่ว่างงานจากผลกระทบจากโควิด-19 สามารถได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน 62% ของค่าจ้างรายวัน ไม่เกิน 90 วัน ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ดังนี้

– ในกรณีผู้ประกันตนไม่ได้ทำงาน หรือนายจ้างไม่ให้ทำงาน กักตัว 14 วัน เนื่องจากสัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19

เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษ สังกัดกระทรวงยุติธรรมราชอาณาจักรไทยกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย ราชอาณาจักรกัมพูชาว่าด้วยการค้ามนุษย์ข้ามพรมแดน

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 4 เมษายน 2560

เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษ สังกัดกระทรวงยุติธรรมราชอาณาจักรไทยกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย ราชอาณาจักรกัมพูชาว่าด้วยการค้ามนุษย์ข้ามพรมแดน

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอ ดังนี้

เรื่อง ขออนุมัติกรอบเจรจาเพื่อเข้าร่วมการพิจารณาร่างอนุสัญญา BIMSTEC ว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันและต่อต้านการค้ามนุษย์ (BIMSTEC Convention on the Cooperation for Prevention and Combating of Human Trafficking)

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 21 มีนาคม 2560

เรื่อง ขออนุมัติกรอบเจรจาเพื่อเข้าร่วมการพิจารณาร่างอนุสัญญา BIMSTEC ว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันและต่อต้านการค้ามนุษย์ (BIMSTEC Convention on the Cooperation for Prevention and Combating of Human Trafficking)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติกรอบเจรจาเพื่อเข้าร่วมการพิจารณาร่างอนุสัญญา BIMSTEC ว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันและต่อต้านการค้ามนุษย์ (BIMSTEC Convention on the Cooperation for Prevention and Combating of Human Trafficking) ตามที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เสนอ

เรื่อง การผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2560

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 14 มีนาคม 2560

เรื่อง การผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2560

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี พ.ศ. 2560 ตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) โดยมอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ รับไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

สาระสำคัญของเรื่อง รง. รายงานว่า

เรื่อง ร่างพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ….

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 7 มีนาคม 2560

เรื่อง  ร่างพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ….

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ….  ตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.)  เสนอ   และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน  แล้วดำเนินการต่อไปได้

สาระสำคัญของร่างพระราชกำหนด

ปรับปรุงพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 และพระราชกำหนดการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนางจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559 โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ว่าด้วยความร่วมมือต่อต้านการค้ามนุษย์

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ว่าด้วยความร่วมมือต่อต้านการค้ามนุษย์

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ ดังนี้

เรื่อง ร่างกฎหมายลำดับรองเพื่อกำหนดประเภทงานและการยกเว้นค่าธรรมเนียมการทำงานของคนต่างด้าว สำหรับคนต่างด้าวซึ่งเป็นผู้เสียหายหรือเป็นพยานในคดีค้ามนุษย์

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 24 มกราคม 2560

เรื่อง ร่างกฎหมายลำดับรองเพื่อกำหนดประเภทงานและการยกเว้นค่าธรรมเนียมการทำงานของคนต่างด้าว สำหรับคนต่างด้าวซึ่งเป็นผู้เสียหายหรือเป็นพยานในคดีค้ามนุษย์

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ ดังนี้