เรื่อง ร่างกฎหมายลำดับรองเพื่อกำหนดประเภทงานและการยกเว้นค่าธรรมเนียมการทำงานของคนต่างด้าว สำหรับคนต่างด้าวซึ่งเป็นผู้เสียหายหรือเป็นพยานในคดีค้ามนุษย์

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 24 มกราคม 2560

เรื่อง ร่างกฎหมายลำดับรองเพื่อกำหนดประเภทงานและการยกเว้นค่าธรรมเนียมการทำงานของคนต่างด้าว สำหรับคนต่างด้าวซึ่งเป็นผู้เสียหายหรือเป็นพยานในคดีค้ามนุษย์

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ ดังนี้

 1. อนุมัติในหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการทำงานของคนต่างด้าวสำหรับคนต่างด้าวซึ่งเป็นผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์หรือเป็นพยานในคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ….
 2. เห็นชอบร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดประเภทงานให้คนต่างด้าวตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์หรือเป็นพยานในคดีค้ามนุษย์ทำได้

สาระสำคัญของร่างกฎหมายและประกาศ มีดังนี้

 1. ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการทำงานของคนต่างด้าวสำหรับคนต่างด้าว ซึ่งเป็นผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์หรือเป็นพยานในคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. …. เป็นการยกเว้นค่าธรรมเนียมตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 สำหรับคนต่างด้าวดังต่อไปนี้ ซึ่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีได้อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ
  1. คนต่างด้าวซึ่งเป็นผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551
  2. คนต่างด้าวซึ่งเป็นพยานในคดีค้ามนุษย์ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551
  3. ผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของคนต่างด้าวตาม (1) หรือ (2) ที่มีอายุไม่น้อยกว่าสิบห้าปีแต่ไม่เกินสิบแปดปี
  4. บุตรของคนต่างด้าวตาม (1) หรือ (2) ที่มีอายุเกินสิบแปดปีซึ่งได้ดำเนินการขอรับใบอนุญาตทำงานและปรับปรุงแก้ไขทะเบียนประวัติให้เป็นปัจจุบันภายในสามสิบวันก่อนมีอายุครบสิบแปดปีบริบูรณ์
 2. ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดประเภทงานให้คนต่างด้าวตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์หรือเป็นพยานในคดีค้ามนุษย์ ทำได้ มีสาระสำคัญดังนี้
  1. กำหนดคนต่างด้าวที่อยู่ในบังคับของร่างประกาศฉบับนี้ จะต้องเป็นคนต่างด้าวซึ่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีได้อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 13 ธันวาคม 2559 ดังนี้
   1. คนต่างด้าวซึ่งเป็นผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์
   2. คนต่างด้าวซึ่งเป็นพยานที่สืบพยานก่อนการฟ้องคดีหรือระหว่างการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551
   3. ผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของคนต่างด้าวตาม 1) หรือ 2) ที่มีอายุไม่น้อยกว่าสิบห้าปีแต่ไม่เกินสิบแปดปี
   4. บุตรของคนต่างด้าวตาม 1) หรือ 2) ที่มีอายุเกินสิบแปดปี ซึ่งได้ดำเนินการขอรับใบอนุญาตทำงานและปรับปรุงแก้ไขทะเบียนประวัติให้เป็นปัจุบันภายในสามสิบวันก่อนมีอายุครบสิบแปดปีบริบูรณ์ และมีสิทธิอยู่ในราชอาณาจักรเช่นเดียวกับสิทธิของบิดาและมารดา
  2. กำหนดงานให้คนต่างด้าวที่อยู่ในบังคับของร่างประกาศฉบับนี้ ทำงานได้ทุกประเภทงานตามที่นายจ้างได้ตกลงว่าจ้าง ยกเว้นกรณีที่คนต่างด้าวดังกล่าวมีอายุไม่น้อยกว่าสิบห้าปีแต่ไม่เกินสิบแปดปี ให้ทำงานกับนายจ้างได้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย

ที่มา http://www.thaigov.go.th