เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ว่าด้วยความร่วมมือต่อต้านการค้ามนุษย์

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ว่าด้วยความร่วมมือต่อต้านการค้ามนุษย์

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ ดังนี้

  1. ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ว่าด้วยความร่วมมือต่อต้านการค้ามนุษย์
  2. ให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) จัดทำหนังสือมอบอำนาจเต็ม (Full Powers) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ
  3. หากมีความจำเป็นต้องแก้ไขร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ พม. ดำเนินการได้ โดยให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลังตามมติคณะรัฐมนตรี (30 มิถุนายน 2558)

สาระสำคัญของร่างบันทึกความเข้าใจฯ เป็นการกระทำที่มีผลผูกพันระหว่างรัฐกับรัฐ และมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความร่วมมือระดับทวิภาคีระหว่างไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในการต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยมีความร่วมมือ ดังนี้ 1) ด้านการป้องกัน 2) ด้านการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 3) ด้านความร่วมมือในการปราบปรามการค้ามนุษย์ 4) ด้านการส่งและรับกลับ 5) ด้านการกลับคืนสู่สังคม 6) ผู้ประสานงานแห่งชาติและคณะทำงานร่วม 7) ด้านการรักษาความลับ

ที่มา http://www.thaigov.go.th