เรื่อง การผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2560

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 14 มีนาคม 2560

เรื่อง การผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2560

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี พ.ศ. 2560 ตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) โดยมอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ รับไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

สาระสำคัญของเรื่อง รง. รายงานว่า

 1. การผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวที่ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู) ซึ่งออกตามมติคณะรัฐมนตรี โดยด้านหลังบัตรประจำตัวฯ (บัตรสีชมพู) ระบุวันหมดอายุวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 หรือวันที่ 31 มีนาคม 2561 รวมถึงผู้ติดตามซึ่งเป็นบัตรของแรงงานต่างด้าวดังกล่าวที่อายุไม่เกิน 18 ปี เดินทางกลับประเทศ ต้นทางเพื่อไปร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2560 ตั้งแต่วันที่ 5 – 30 เมษายน 2560 โดยการเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อไปร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2560 ไม่ถือว่าเป็นการออกนอกเขตพื้นที่จังหวัดที่จัดทำทะเบียนประวัติ หรือจังหวัดที่ได้รับอนุญาตให้ทำงาน
 2. แรงงานต่างด้าวที่ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางซึ่งได้รับการตรวจลงตรา (Visa)  ประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant L-A)   และระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรยังไม่หมดอายุ (แรงงานที่นำเข้าอย่างถูกกฎหมายภายใต้บันทึกความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทยทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ (MOU)  และแรงงานที่ผ่านการตรวจสัญชาติ) รวมถึงผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของแรงงานต่างด้าวดังกล่าวที่อายุไม่เกิน 18 ปี ที่ถือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง ซึ่งได้รับการตรวจลงตรา (Visa)  ประเภทผู้ติดตาม และระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรยังไม่หมดอายุ อนุญาตให้เดินทางกลับประเทศต้นทาง เพื่อไปร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2560 และกลับเข้ามาในราชอาณาจักรในช่วงเวลาดังกล่าว
 3. กำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ซึ่งประจำ ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองทุกแห่งซึ่งแรงงานต่างด้าวเดินทางออก ประทับตรา วัน เดือน ปี ที่แรงงานต่างด้าวเดินทางออกจากราชอาณาจักร และประทับตรา วัน เดือน ปี ที่เดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรในเอกสารดังต่อไปนี้
  1. หนังสือรับรองที่กรมการจัดหางานหรือหน่วยงานในสังกัดออกให้กับแรงงานต่างด้าวที่ได้รับการผ่อนผันฯ
  2. หนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางของแรงงานต่างด้าว
   • ทั้งนี้ เมื่อแรงงานต่างด้าวเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองแห่งใด ให้กลับเข้ามาในราชอาณาจักร ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองแห่งนั้น
 4. แรงงานจะต้องเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรตามกำหนด หากพ้นกำหนด ให้ดำเนินการตามกฎหมายปกติ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ การผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวเดินทางกลับประเทศต้นทาง เป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศและส่งเสริมภาพลักษณ์การใช้แรงงานต่างด้าวของประเทศไทยต่อนานาประเทศ รวมถึงเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับแรงงานต่างด้าวที่มาทำงานในประเทศไทย สร้างความรับรู้และเข้าใจถึงความปรารถนาดีของประเทศไทยที่มีต่อแรงงานต่างด้าว

ที่มา http://www.thaigov.go.th