เรื่อง ขออนุมัติกรอบเจรจาเพื่อเข้าร่วมการพิจารณาร่างอนุสัญญา BIMSTEC ว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันและต่อต้านการค้ามนุษย์ (BIMSTEC Convention on the Cooperation for Prevention and Combating of Human Trafficking)

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 21 มีนาคม 2560

เรื่อง ขออนุมัติกรอบเจรจาเพื่อเข้าร่วมการพิจารณาร่างอนุสัญญา BIMSTEC ว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันและต่อต้านการค้ามนุษย์ (BIMSTEC Convention on the Cooperation for Prevention and Combating of Human Trafficking)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติกรอบเจรจาเพื่อเข้าร่วมการพิจารณาร่างอนุสัญญา BIMSTEC ว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันและต่อต้านการค้ามนุษย์ (BIMSTEC Convention on the Cooperation for Prevention and Combating of Human Trafficking) ตามที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เสนอ

สาระสำคัญของกรอบเจรจา เป็นการเจรจาจัดทำร่างอนุสัญญา BIMSTEC ว่าด้วยการป้องกันและต่อต้านการค้ามนุษย์ควรอยู่บนพื้นฐานของหลักการและบทบัญญัติตามกฎหมายภายในของประเทศไทย อาทิ พระราชบัญญัติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นกฎหมายรองรับการปฏิบัติตามพันธกรณีในอนุสัญญาฯ รวมทั้งควรอยู่บนพื้นฐานของพันธกรณีระหว่างประเทศที่ไทยได้จัดไว้ อาทิ อนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็ก

ที่มา http://www.thaigov.go.th