Skip to main content
ข้อเสนอด่วนถึงรัฐบาลต่อการเดินทางกลับผ่านจุดผ่านแดนถาวรของแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมา ลาวและกัมพูชา

25 พฤษภาคม 2563

 

เรื่อง      ข้อเสนอด่วนถึงรัฐบาลต่อการเดินทางกลับผ่านจุดผ่านแดนถาวรของแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมา ลาวและกัมพูชา

เรียน     นายกรัฐมนตรี

สำเนา   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

อ้างถึง  โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0230/ว 2902 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2563

 

ตามที่ศูนย์ประชุมปฏิบัติการมาตรการเดินทางเข้า-ออกประเทศและการดูแลคนไทยในต่างประเทศ (ศปก.กต.) ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เห็นชอบเสนอต่อที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด-19 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และที่ประชุมเห็นชอบให้แรงงานเมียนมาเคลื่อนย้ายไปยังจังหวัดชายแดนไทย-เมียนมา เพื่อเดินทางกลับเมียนมาได้ โดยได้กำหนดวันเริ่มดำเนินการ ตั้งแต่ วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

เครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ ได้ทำงานกับหน่วยงานหลายภาคส่วนของรัฐบาลไทย โดยเฉพาะในส่วนของการบรรเทาทุกข์และการเยียวยาพี่น้องแรงงานข้ามชาติ พบว่า แรงงานประสบปัญหาด้านการดำรงอยู่ในประเทศไทย เนื่องจากสถานการณ์การปิดสถานประกอบกิจการชั่วคราว การลดจำนวนวันทำงาน หรือการเลิกจ้าง จึงทำให้แรงานข้ามชาติจำนวนมาก ตัดสินใจเดินทางกลับบ้าน และจากการเก็บข้อมูลการเดินทางกลับพบว่า แรงงานข้ามชาติชาวเมียนมาทั้งหมดเป็นแรงงานที่ขึ้นทะเบียนมีใบอนุญาตทำงานและการตรวจลงตราโดยรัฐบาลไทย บางรายแม้ใบอนุญาตจะหมดอายุแต่ก็ได้มีการยื่นเอกสารเพื่อต่อใบอนุญาตทำงานไว้แล้ว แต่เมื่อต้องหยุดการทำงานลงชั่วคราวและไม่มีรายได้เพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตประจำวันได้ จึงจำเป็นต้องเดินทางกลับ ทางเครือข่ายฯเห็นว่า การตัดสินใจเดินทางกลับของแรงงานย่อมส่งผลกระทบต่อนโยบายการขึ้นทะเบียนและการจ้างงงานที่ถูกกฎหมาย และเมื่อสถานการณ์คลี่คลายทั้งฝ่ายผู้ประกอบการยังจำเป็นต้องใช้แรงงานในการช่วยด้านการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจต่อไป

จากสถานการณ์การเคลื่อนย้ายของแรงงานที่เกิดขึ้นนี้ เครือข่ายฯ จึงมีข้อเสนอเร่งด่วนมายังรัฐบาลให้พิจารณาใช้อำนาจตาม มาตรา 17 ของพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 โดยการเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ดำเนินการยกเว้นค่าทำธรรมเนียมการทำ Re-Entry วีซ่า ให้กับแรงงานข้ามชาติเพื่อรักษาสิทธิและให้โอกาสกับแรงงานข้ามชาติในการตัดสินใจเดินทางกลับมาทำงานในประเทศไทยได้ใหม่เมื่อสถานการณ์คลี่คลาย หากรัฐบาลตัดสินใจยกเว้นค่าธรรมเนียมการทำ Re-Entry จะเป็นการช่วยเหลือให้แก่ผู้ประกอบการและแรงงานข้ามชาติที่จะกลับมาทำงานในช่วงการฟื้นฟูกิจการหลังมาตรการการผ่อนคลายของรัฐบาล รวมถึงลดจำนวนปัญหาที่อาจจะเกิดจากการกลับเข้ามาทำงานแบบผิดกฎหมาย และส่งเสริมการย้ายถิ่นอย่างปลอดภัย อันเป็นการป้องกันปัญหาการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

 

(นายอดิศร เกิดมงคล)

ผู้จัดการเครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

นายอดิศร เกิดมงคล ผู้ประสานงาน เครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ

 อีเมล์ [email protected]