จดหมายเปิดผนึก

จดหมายเปิดผนึก: เรื่อง มาตรการป้องกันและดูแลกลุ่มประชากรข้ามชาติ จากกรณีพบผู้ป่วยต่างชาติในห้องกักสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสะเดา

จดหมายเปิดผนึก

27 เมษายน 2563

 

เรื่อง

มาตรการป้องกันและดูแลกลุ่มประชากรข้ามชาติ จากกรณีพบผู้ป่วยต่างชาติในห้องกักสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสะเดา

เรียน

1. นายกรัฐมนตรี
2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

 

จดหมายเปิดผนึก: เรื่อง มาตรการตรวจสุขภาพ ประกันสุขภาพ และบริการด้านสุขภาพแรงงานข้ามชาติในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

เลขที่ MWG005/2020

วันที่10 เมษายน 2563

เรื่อง มาตรการตรวจสุขภาพ ประกันสุขภาพ และบริการด้านสุขภาพแรงงานข้ามชาติในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สำเนาถึง

จดหมายเปิดผนึก : เรื่อง ข้อเสนอเรื่องการบริหารจัดการคนต่างชาติในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

จดหมายเปิดผนึก

 

8 เมษายน 2563

เรื่อง  ข้อเสนอเรื่องการบริหารจัดการคนต่างชาติในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

เรียน   นายกรัฐมนตรี

สำเนาถึง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   

จดหมายเปิดผนึก : เรื่อง ข้อเสนอต่อแนวทางบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติ ปี 2562-2563

จดหมายเปิดผนึก

18 มีนาคม 2563

เรื่อง ข้อเสนอต่อแนวทางบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติ ปี 2562-2563

เรียน   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

สำเนาถึง

  1. อธิบดีกรมการจัดหางาน
  2. ปลัดกระทรวงแรงงาน