ข้อเสนอแนะด้านนโยบายการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติในระยะสั้นและระยะยาว

ข้อเสนอแนะด้านนโยบายการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติในระยะสั้นและระยะยาว

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 หลายหน่วยงานเข้าร่วมการประชุมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนสถานการณ์ของแรงงานข้ามชาติ ข้อเสนอแนะด้านนโยบายการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติในระยะสั้นและระยะยาว; ผลกระทบเรื่องการจ้างงานในช่วงโควิด - 19 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3