เอกสารเผยแพร่

สถานการณ์แรงงานข้ามชาติและการข้ามพรมแดนในช่วงการระบาดของโควิด-19 พฤศจิิกายน 2564

สถานการณ์แรงงานข้ามชาติและการข้ามพรมแดนในช่วงการระบาดของโควิด-19 พฤศจิิกายน 2564

ผู้เขียน ศิรดา เขมานิฏฐาไท สนับสนุนโดย Humanity United