เอกสารเผยแพร่

เอกสารเผยแพร่ : เรื่อง ข้อเสนอต่อการบังคับใช้ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ลงวันที่ 8 เมษายน และวันที่ 23 เมษายน 2563

1 พฤษภาคม 2563

เรื่อง  ข้อเสนอต่อการบังคับใช้ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ลงวันที่ 8 เมษายน และวันที่ 23 เมษายน 2563

เรียน  ผู้บัญชาการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

สำเนาถึง

1. นายกรัฐมนตรี

2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

 

 

จดหมายถึงกระทรวงแรงงาน : เรื่อง มาตรการการแก้ไขปัญหาผลกระทบในการจ้างแรงงานข้ามชาติในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19

15 เมษายน 2563

เรื่อง    มาตรการการแก้ไขปัญหาผลกระทบในการจ้างแรงงานข้ามชาติในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19

เรียน    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

สำเนาถึง

  1. ปลัดกระทรวงแรงงาน
  2. อธิบดีกรมการจัดหางาน
  3. อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  4. เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม