ความเห็นและข้อเสนอแนะของเครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ ว่าด้วยร่างกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานประมง พ.ศ....

กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล

ตามที่กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 ที่บังคับใช้อยู่ปัจจุบันไม่สอดคล้องต่อสภาพการจ้างงานและสภาพการทำงานในเรือประมงทะเล ประกอบกับเพื่อให้กฎหมายว่าด้วยแรงงานประมงมีมาตรฐานการคุ้มครองตามมาตรฐานสากล เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานประมงอย่างผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน  กระทรวงแรงงานจึงได้มีการจัดทำร่างกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. ...

 

เครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ (MWG) เห็นว่าร่างกฎกระทรวงฯ ฉบับที่คณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมายที่เกี่ยวจองกับกับภาคประมงและแรงงานในภาคประมงตรวจพิจารณาแล้ว ยังมีเนื้อหาของร่างบทบัญญัติหลายประการที่ไม่เป็นไปในทางส่งเสริมต่อการคุ้มครองแรงงานประมงทะเล สาระสำคัญของบทบัญญัติบางประการขัดต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 และขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งรัฐไทยได้ให้สัตยาบันไว้ ทั้งนี้เครือข่ายได้จัดทำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อร่างกฎกระทรวงฯ