Skip to main content

หนังสือเลขที่ MWG0201/2021

วันที่ 12  มกราคม 2564

เรื่อง      ขอให้ทบทวนค่าใช้จ่ายในการตรวจโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ

เรียน     1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ตามที่กระทรวงแรงงานได้มีข้อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ เรื่อง การผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษ ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ซึ่งพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้งในกลุ่มคนไทยและคนต่างด้าวเป็นจำนวนมาก เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค จึงได้มอบหมายให้กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันกำหนดมาตรการ เฝ้าระวัง ติดตาม ควบคุม และป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโรค จนส่งผลกระทบต่อชีวิต และสุขภาพอนามัยของประชาชนคนไทยและแรงงานต่างด้าว โดยมีกำหนดให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นหนึ่งในโรคต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักร ตามกฎกระทรวงกำหนดโรคต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรหรือเข้ามามีถิ่นที่อยู่อาศัยในราชอาณาจักร พ.ศ. 2563 และมีแนวคิดจะเก็บค่าใช้จ่ายในการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในอัตรา 3,000 บาท ในแรงงานข้ามชาติและผู้ติดตามทุกราย

เครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ (Migrant working group-MWG) สนับสนุนให้มีการตรวจคัดกรองไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติและผู้ติดตาม เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค มิให้แพร่กระจาย แต่มีความกังวลว่าการกำหนดค่าใช้จ่ายที่สูงมากดังกล่าวจะทำให้แรงงานข้ามชาติทั้งที่อยู่ในระบบและนอกระบบไม่ไปรับการตรวจสุขภาพและต่ออายุใบอนุญาตทำงานหรือลงตราวีซ่าเพื่อทำงาน ส่งผลให้แรงงานข้ามชาติกลายเป็นแรงงานที่ผิดกฎหมายมากขึ้น ทำให้การป้องกัน ควบคุมโรค ก็จะทำได้ยากยิ่งขึ้นด้วย และมีความเสี่ยงที่จะทำให้มาตรการในการควบคุมโรคและการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติของรัฐบาลล้มเหลวในภาพรวมอีกด้วย อีกประการหนึ่งในความเป็นจริงอัตราการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ พบว่ามีเพียงร้อยละ 0.2 เท่านั้นที่จำเป็นต้องตรวจยืนยันผลด้วยวิธีการ Real-time RT-PCR การเรียกเก็บค่าใช้จ่าย 3,000 บาท ทุกราย จึงไม่มีความจำเป็นและถือว่าไม่เป็นธรรมต่อแรงงานข้ามชาติ

ดังนั้น เครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ (Migrant working group-MWG) ขอให้มีการทบทวนแนวทางการตรวจคัดกรองและการเก็บค่าใช้จ่ายในการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติและผู้ติดตาม และมีข้อเสนอว่าเนื่องจากเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  จึงไม่ควรเก็บค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ให้เป็นภาระของแรงงาน รวมทั้งยกเว้นการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับแรงงานข้ามชาติที่ดำเนินการขออยู่ต่อในประเทศไทยตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยปรับเป็นรูปแบบการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชิงรุกในกลุ่มแรงงานข้ามชาติแทน

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาทบทวนนโยบายและมาตรการดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติและการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย

 

                                                            ขอแสดงความนับถือ

    เครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ (MWG)

 

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

นายอดิศร เกิดมงคล ผู้ประสานงาน เครือข่ายประชากรข้ามชาติ

โทรศัพท์ 089 788 7138 หรือ อีเมลล์ [email protected] , [email protected]