รายงานสถานการณ์แรงงานข้ามชาติภายใต้การแพร่ระบาดและมาตรการควบคุมโควิด – 19 เฉพาะพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564

รายงานสถานการณ์แรงงานข้ามชาติภายใต้การแพร่ระบาดและมาตรการควบคุมโควิด – 19 เฉพาะพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564


มาตรการควบคุมโรคที่ถูกนำมาใช้ในช่วงที่จังหวัดสมุทรสาครเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มข้น ประกาศวันที่ 19 ธันวาคม 2563 และมีผลบังคับในวันนั้นเลย เช่น (1) สั่งปิด ห้ามเข้า-ออก ตลาดกลางกุ้ง หอพักศรีเมือง (2) ปิดสถานที่ชั่วคราว เช่น สถานบันเทิง ร้านอาหาร-เครื่องดื่มให้ซื้อกลับเท่านั้น ตลาดนัด/ตลาดสดเปิดไม่เกิน 6 ชั่วโมง (3) ห้ามแรงงานต่างด้าวออกนอกจังหวัด (4) นโยบาย Bubble and Seal ฯลฯ ต่อมาเมื่อสถานการณ์อยู่ในภาวะที่สามารถจัดการได้มากขึ้น จังหวัดจึงเริ่มผ่อนปรนมาตราการลงบ้าง และวันที่ 1 มีนาคม 2564 ได้ปรับลดระดับลงเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ทั้งนี้ มาตรการควบคุมต่าง ๆ ที่ถูกนำมาใช้ตลอดช่วงเวลาดังกล่าว ได้ส่งผลต่อการจ้างงานและการใช้ชีวิตของแรงงานข้ามชาติ