Skip to main content
ความเสี่ยงของผู้ลี้ภัย ส่วนใหญ่เป็นผู้หลบหนีเข้าเมืองผิดกฏหมายหรืออยู่อาศัยโดยไม่ได้รับอนุญาติ ก็จะมีความเสี่ยงต่อการจับกุม กักขังอย่างไม่มีกำหนด ผลักดันกลับประเทศต้นทาง เสี่ยงต่อการแสวงประโยชน์โดยมิชอบตามกฏหมายจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้รับความช่วยเหลือจาก UNs และ NGOs อย่างจำกัด เข้าถึงบริการพื้นฐานของภาครัฐเช่น การศึกษา สาธารณสุข ได้ยากลำบาก บันทึกความเข้าใจการกำหนดมาตรการและแนวทางแทนการกักตัวเด็กไว้ในสถานกักตัวคนต่างด้าวเพื่อรอการส่งกลับ (ATD-MOU) ส่วนใหญ่ผู้ลี้ภัยเด็กและครอบครัวจากกลุ่มนี้จะได้รับประโยชน์จากนโยบายดังกล่าวแต่ยังมีปัญหาในเชิงนโยบายและการจัดการ ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการแก้ไข เช่นเงินประกัน 50,000บาทหรือการถูกเรียกกลับสถานกักตัวคนต่างด้าวหากเด็กมีอายุเกิน 18 ปี
Attach files