Skip to main content
จากการวิเคราะห์ของ EJF มีมาตราทีน่ากังวลจากร่างกฎหมายอย่างน้อย 17 มาตราจากร่างทัง 8 ฉบับ ทีอาจ ส่งผลต่อความโปร่งใส ยังยืน และการคุ ้มครองแรงงานหลายประการทีเคยมีในช่วง 8 ปีทีผ่านมา EJF ทําการ ประเมินในเชิงลึกสําหรับประเด็นแก้ไขทีสร้างความกังวลและเร่งด่วนทีสุด จํานวน 7 ประเด็นด้านล่างนี พร้อม ทังเปรียบเทียบมาตราทีน่ากังวลทังหมด 17 มาตราสามารถอ่านได้ในหน้า 20-28 จากการวิเคราะห์ร่างทัง 8 ฉบับ จะเห็นได้ว่าร่างของพรรคก้าวไกลมีข้อเสนอแก้ไขที “สุดโต่ง” ทีสุด จากทัง 17 มาตราที EJF รวมถึงกลุ ่มประมงพืนบ้าน และองค์กรแรงงานพิจารณาเห็นว่ามีปัญหาและน่ากังวล ร่างของ พรรคก้าวไกลมีการแก้ไขคิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 82 ในมาตราเหล่านี โดยเฉพาะอย่างยิงการอนุญาตให้การ ขนย้ายลูกเรือกลางทะเลกลับมาใช้ได้อีกครัง การผ่อนคลายกฎระเบียบเกียวกับการจับสัตว์ทะเลสงวนหรือสัตว์ คุ ้มครอง และการไม่ต้องใช้หนังสือคนเดินเรือสําหรับแรงงานประมงข้ามชาติอีกต่อไป พรรคประชาธิปัตย์เป็นผู ้ เสนอร่างแก้ไขทีมีปัญหาน้อยทีสุด โดยมีเพียง 2 ประเด็นทีเป็นปัญหาเท่านัน ได้แก่การอนุมัติการขนถ่ายสัตว์ นํ ากลางทะเลอีกครัง และการไม่ต้องระบุตําแหน่งแบบเรียลไทม์สําหรับระบบติดตามเรือ (Vessel Monioring System: VMS) อีกต่อไป