การยื่นเอกสารดำเนินการแบบออนไลน์

จดหมายเปิดผนึก : เรื่อง ข้อเสนอต่อแนวทางบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติ ปี 2562-2563

จดหมายเปิดผนึก

18 มีนาคม 2563

เรื่อง ข้อเสนอต่อแนวทางบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติ ปี 2562-2563

เรียน   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

สำเนาถึง

  1. อธิบดีกรมการจัดหางาน
  2. ปลัดกระทรวงแรงงาน