มาตรา 83

ความเห็นต่อประเด็นการใช้อำนาจของอธิบดีกรมประมง ตามมาตรา 83 แห่ง พระราชกาหนดการประมงเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคประมง

21 มิถุนายน 2560

เรื่อง ความเห็นต่อประเด็นการใช้อำนาจของอธิบดีกรมประมง ตามมาตรา 83 แห่ง พระราชกาหนดการประมงเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคประมง

เรียน อธิบดีกรมการจัดหางาน

สาเนา อธิบดีกรมประมง